Прием 2018 г

За редовно обучение могат да кандидатстват лица, които имат:

- Завършено висше образование по психология, медицина (специалност психиатрия) и социални дейности. 

(По изключение могат да бъдат допуснати до кандидатстване специалисти от сходни професии, ако техните дейности са в контекста на помагащите професии).

- Навършени 26 години към датата на подаване на документите.

За слушатели могат да кандидатстват лица, които:

- Имат интерес към юнгианските идеи, свързани с личностово развитие и израстване.

- Имат завършено друго висше образование.

Кандидатстването за прием в програмата става по следния начин:

1. Подаване на документи:

заявка за прием към Програмата – Вашето име, за какво кандидатствате (за студент или за слушател), телефон за контакти;

автобиография (CV) в европейски формат (със снимка);

мотивационно писмо  какво Ви накара да изберете тази психотерапевтична парадигма;

сканирана диплома за завършено образование (или уверение от съответния университет, ако сте студент);

2. Срок за подаване на документи:

От 15.07.2018 год. – до 30.09.2018 год. (краен срок)

3. Процедура по прием:

След подаване на пълния комплект документи в определените срокове, с Вас ще се свържат представители на БОАП за провеждане на интервюта с юнгиански психотерапевти. Интервютата ще се провеждат текущо. След провеждане на интервютата ще получите писмeн отговор, свързан с кандидатстването ви в обучителната програма за юнгиански ориентиран психотерапевт.

Приетите студенти ще имат официално въвеждане в обучителната програма по време на Конференция, която ще се проведе на 9-11.11.2018 год.

Забележка: Описаните изисквания и срокове важат и за междинно приетите студенти в Програмата.

Подробна информация, свързана с обучителната програма за юнгиански ориентиран психотерапевт, може да намерите на сайта на БОАП „К.Г.Юнг” http://jungbg.org/

Документите изпращайте на имейл bs.c.g.jung@gmail.com, с копиедо Светлана Желева, s_jeleva@abv.bg и  Надя Витанова, nadia_vitanova@yahoo.com.