ПОКАНА за Общо събрание

                                                                                                        До членовете на

Българско общество по аналитична психология „К. Г. Юнг“ ЕИК: 130836792, седалище и адрес на управление:  София (столица), Община: Столична, Населено място: гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, бул./ул. СЛАВЯНСКА 6

 

ПОКАНА

Управителният съвет на „БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ПО АНАЛИТИЧНА ПСИХОЛОГИЯ К.Г.ЮНГ ”,  ЕИК: 130836792, на основание чл. 25 от Устава на БОАП и решение на УС от 14.11.2022г. свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на членовете на сдружението

на 27.11.2022г. (неделя) от 18.00 часа на адрес:

гр. София, ул. Славянска №6

ДНЕВЕН РЕД

  1. Изслушване на колегите Радослав Иванов, Александра Найденова, Яна Монева
  2. Обсъждане на промени в устава – добавяне на възможността за провеждане на Общо събрание в онлайн среда.
  3. Избор на нов Управителен съвет
  4. Разни

!!! За събранието допълнително ще бъде изпратен и линк за видеоконферентна връзка.

С уважение,

 УС на Сдружение „БОАП – К. Г. Юнг”

Катерина Илиева

Теодора Танева

Ангел Томов

15 ноември 2022

София