ПРОФЕСИОНАЛНО-ЕТИЧЕН КОДЕКС НА БОАП „К.Г.ЮНГ“

z_p-vi-Ethics

  1. Етична основа

1.1.  Този кодекс касае всички членове на БОАП “К. Г. Юнг”, юнгиански терапевти/аналитици, супервизори и обучаващи се от всички нива на обучителната програма на БОАП „К.Г.Юнг“, които с участието си в програмата и дейностите на сдружението и в своята терапевтична практика приемат по подразбиране да спазват настоящия Етичен кодекс.

1.2. Неделима част от дейността в професионалното поле е уважението към човешката личност независимо от раса, вяра, убеждения, националност, пол, социалноикономически статус или сексуална ориентация.

1.3. Аналитичната нагласа в Юнгианската перспектива се базира на среща на анализанта с него самия и неговото несъзнавано. Терапевтичната връзка е специфична човешка среща, която изисква от терапевтите/аналитиците да чуват другия и да зачитат различието му в неговата персонална истина. Тази връзка предлага едно пространство, с достатъчно високо ниво на сигурност.

  1. Рамката в отношенията Терапевт/Аналитик – Клиент

2.1. Предлагайки своите услуги, психотерапевтът/аналитикът дава следната информация: име, адрес, телефон, образование, работно време, специалност, ниво на квалификация.

2.2. Връзката терапевт/аналитик – клиент се базира върху свободния взаимен избор.

2.3. Терапевтът/аналитикът взима под внимание дали тази връзка няма да е повлияна от предишни или бъдещи отношения с клиента или неговото обкръжение и дали това няма да доведе до пречки в аналитичната работа.

2.4. Терапевтът/аналитикът носи професионална отговорност за връзката Терапевт/аналитик – клиент.

2.5. Терапевтът/аналитикът предлага само тези услуги, които са в рамките на неговата професионална компетентност и носи отговорност за насочването на клиента, в случай на нужда, към друг специалист, колега или практика.

2.6. В началото на аналитичната работа терапевтът/аналитикът следва ясно да изложи рамките на терапията: график, честота на срещите, стойността на хонорара, с цел постигане на реципрочна ангажираност на клиента.

2.7. Минималният размер на цената за терапевтична сесия в юнгианската  парадигма се регламентира от БОАП „К.Г.Юнг”.

2.8. Всички промени по време на аналитичната работа следва да бъдат въведени внимателно по начин, който ще зачете психичния процес по време на терапия.

2.9. Терапевтът/аналитикът не може да има становище по въпроси, които не отговарят на неговата професионална квалификация.

2.10. Терапевтът/аналитикът не участва в агресивни, перверзни или сексуални връзки с анализирания, семейството му, с оглед запазване на психичната и физическа цялост на анализанта.

2.11. Терапевтът/аналитикът не практикува, когато е под влияние на дрога, алкохол или има психично или соматично заболяване, което може да окаже влияние върху терапевтичната работа. Ако психотерапевтът/аналитикът имат лични проблеми от такъв тип и проявяващи се в такава степен, че влияят върху изпълнението на професионалните им задължения, те се обръщат за професионална помощ с цел изясняване на ситуацията.

2.12. По време на цялата терапевтична работа и след нейното приключване терапевтът/аналитикът запазва  дистанция в социални ситуации с клиента, семейството му, близките. Когато такива срещи се случат след края на терапията, правилото продължава да е валидно. Изключение се прави при аналитична работа с деца и необходимост от срещи с родителите.

2.13. Съдържанието на сесията и идентичността на клиента са строго конфиденциални.

2.14. Независимо от ситуацията, терапевтите/аналитиците спазват строго анонимността на анализирания и при необходимост се изказват с особено голямо внимание, за да не бъде разкрита личността на клиента. Ако клиентът пожелае да не се използва или публикува неговият случай или символен материал, желанието му се уважава. Това може да става с устна или писмена уговорка между двамата, като в случай на публикуване уговорката е писмена.

2.15. Професионалната тайна е изискване, което важи от момента на започване на терапия и е безсрочно.

2.16. Ангажимента за спазване на конфиденциалност  може да бъде свален

  • със съгласие на клиента.
  • по решене на съда
  • в полза на обществения и личен интерес на клиента , когато има опасност от посегателство над живота и здравето на самия клиент или на трети лица.
  1. Връзки с колегите

3.1. Връзките между колеги се базират на принципа на уважението.

3.2. Терапевт/аналитик, който по една или друга причина бъде въведен в течение за работата на друг колега, се отнася внимателно, със загриженост и сътрудничество, при спазване на ангажимента за конфиденциалност.

3.3. Ако терапевтът/аналитикът установи, че колега не спазва Етичния кодекс на Обществото, той разговаря с колегата с цел изясняване или промяна на ситуацията. Сезирането на Етичната комисия се прави задължително в случай, че не настъпи необходимата промяна.

  1. Връзката Терапевт/Аналитик – Супервизор

4.1. Съдържанието на сесиите в супервизия са строго конфиденциални.

4.2. Супервизорът не се възползва пряко или косвено от положението си в йерархията на Обществото. Супервизорът се въздържа от агресивни, перверзни или сексуални връзки с колега под супервизия.

4.3. Супервизорът е длъжен да поощрява професионалната компетентност на супервизирания на основата на честност, отговорност, безпристрастност и уважение към личността му.

4.4. Супервизорът е длъжен да предприема действия и да следи за своята собствена компетентност (вкл. супервизия на супервизията при необходимост).

  1. Връзки извън БОАП К.Г.Юнг

5.1. Всеки член на БОАП – К.Г.Юнг носи отговорност за поведението и изявленията си съобразно този кодекс.

5.2. Когато терапевт/аналитик прави представяне, той се съобразява с етичните норми на професията.

5.3. Всеки член, който иска да се представи от името на БОАП-К.Г.Юнг, е длъжен да отбележи своя статут в Обществото: почетен, редовен,  асоцииран член, позиция в дружеството, обучаващ се или дипломиран терапевт/аналитик.

5.4. В случай на предлагане на услуги чрез обява, тя не трябва да изглежда като реклама или да съдържа обещания за специфични резултати.

  1. Комисия по етика

6.1. Комисията по Етика се състои от 3 редовни или почетни членове на БОАП – К.Г.Юнг. Те не са членове на УС, нямат издадено становище за нарушение от Етичната комисия по т.6.19., последните две години. Те се избират на Общо събрание с мнозинство за срок от 2 години.

6.2. Етичната комисия се събира минимум 1 път в годината.

         Комисията по етика има следните функции:

6.3. Да приема и структурира актуални оплаквания свързани с нарушение на Етичния кодекс и да излиза със становище пред УС на БОАП-К.Г.Юнг.

6.4. Регулярно да ревизира Етичния кодекс и да предлага промени в него на членовете на УС с оглед доброто функциониране на БОАП-К.Г.Юнг.

6.5. Да съветва и уведомява всички членове на БОАП-К.Г.Юнг за въпросите на професионалната етика.

6.6. Да бъде пример за етично поведение за членовете на БОАП-К.Г.Юнг.

         Процедури

6.7. Нарушенията на ЕК (Етичния кодекс) се разглеждат задължително, независимо дали представляват закононарушения и се преследват по силата на законите на Република България.

6.8. Всеки член на БОАП-К.Г.Юнг носи отговорност да сезира комисията по Етика, при възникване на деонтологичен проблем.

6.9. Всички жалби и запитвания с цел сезиране на Етичната комисия се правят в писмен вид и не са анонимни. Те трябва да са подписани с пълното име и адрес на заявителя.

6.10. Сведения за нарушенията на етичните норми могат да постъпват както от клиенти, така и от колеги или обучаващи се.

6.11. При възникване на казус с конфликт на интереси за даден член от Етичната комисия, тя има правомощието да покани друг уважаван член на БОАП, активно участвал в различни структури на обществото (УС, ЕК, работни групи и др.), който по дадения казус не е в конфликт на интереси.

В такива случаи в писмен вид се описва естеството на ролята му по отношение на конкретния казус.

6.12. Работата и дебатите на комисията са конфиденциални.

6.13. Решенията на комисията се взимат с просто мнозинство.

6.14. Комисията излага своето становище по сигнала пред УС в рамките на 1 месец. При необходимост от консултация, съдействие или експертиза от трета страна срокът може да бъде  удължен.

6.15. При възникване на етичен казус следва страните да се свържат с Етичната комисия, устно или писмено. В седем дневен срок Етичната комисия се задължава да осигури медиация/посредничество по казуса. Медиатор/посредник може да бъде:

 Член от Етичната комисия

 Член на БОАП“К. Г. Юнг“

 Колега от други парадигми

Медиаторът/посредникът се избира от членовете на Етичната комисия. В рамките на четиринадесет дневен срок той се задължава да уведоми членовете на Етичната комисия за развитието на казуса. При организиране на медиация/посредничество се уведомява и председателят на УС на БОАП „К. Г. Юнг“.

При невъзможност за медиация следва подаване на жалба.

6.16. Жалбите се адресират до Комисията по етика, с копие до Председателя на Управителния съвет на сдружението.

6.17. В случай на жалба Комисията по етика се свиква максимално бързо (не по-късно от 2 седмици) за да се информира, консултира, проучи въпросите и да събере цялата информация.

6.18. В случай на нужда, Комисията по етика се среща със страните по жалбата. Това става в присъствието на 3 членове на Комисията.

6.19. Заключенията на комисията по Етика се представят в писмен вид на Управителния съвет на БОАП К. Г. Юнг, като копия от него се изпращат на засегнатите страни.

6.20. В случаи, в които се установят нарушения в областта на Етичния кодекс, Комисията може да предприеме следните мерки:

-даване на становище за нанесени морални щети;

-предупреждение;

-писмено порицание;

-предписание за извършване на действие, с оглед възстановяване на морални щети;

– предписание за допълнително обучение, терапия или супервизия; независимо медицинско или  психологическо изследване или лечение;

-предложение за замразяване на членството или изключване от БОАП „К.Г.Юнг”.

6.21. Заключенията на комисията по Етика потвърждават или отхвърлят точките от заявлението за нарушение на етичния кодекс.

6.22. Решения, свързани с членството в БОАП „К. Г. Юнг” на провинил се неин член може да взема само Общото събрание.

***