Прием в програмата

 

ПРИЕМ  в обучителната програмата за юнгиански ориентирани психотерапевти

Целта на обучителната програма е да даде задълбочено познание за аналитичната психология на К.Г.Юнг в теоретичен и практичен контекст, което успешно завършилите програмата да използват в своята психотерапевтична работа с клиенти.

Преподавателската дейност, личната психотерапия и супервизията се провеждат от юнгиански аналитици, членове на Международната асоциация по аналитична психология и юнгиански психотерапевти. Определена теоретична част от програмата (не повече от 10%) се покрива от експерти, имащи отношение към базисни за юнгианския подход области на познанието (напр. митология, фолклор, религиознание).

След покриване на изискванията на програмата обучаващите се получават диплома за психотерапевт с юнгианска ориентация.

За редовно обучение могат да бъдат приети кандидати, които имат:

Завършено висше образование по психология, медицина, специалност психиатрия  и социални дейности

По изключение могат да бъдат допуснати до кандидатстване специалисти от сходни професии, ако техните дейности са в терапевтичен контекст.

Навършени 26 години към датата на подаване на документите.

За слушатели могат да кандидатстват лица, които:

– Имат интерес към юнгианските идеи, свързани с личностово развитие и израстване.

– Имат завършено друго висше образование.

Документите се изпращат на имейл bs.c.g.jung@gmail.com. Моля, в полето subject на Вашето писмо отбелязвайте Прием 2021.

 Кандидатстването за прием в програмата става по следния начин:

1. Подаване на документи:

– заявка за прием към Програмата – Вашето име, за какво кандидатствате (за студент или за слушател), телефон за контакти;

– автобиография (CV) в европейски формат (със снимка);

– мотивационно писмо  какво Ви накара да изберете тази психотерапевтична парадигма;

– сканирана диплома за завършено образование (или уверение от съответния университет, ако сте студент);

2. Срок за подаване на документи:

Приемането на документи за кандидатстване започва от 05 април 2021 г.

3. Процедура по прием:

След подаване на пълния комплект документи, с Вас ще се свърже представител на БОАП за провеждане на интервюта с юнгиански психотерапевти.

В хода на интервюто се преценява мотивацията, личностовата зрялост и професионалната пригодност на кандидата. Интервюто се назначава за всеки кандидат след внимателно проучване на неговите документи и се провежда от поне двама члена на Комисията по обучение.

Кандидатът получава писмeн отговор, относно резултата от кандидатстването си в обучителната програма за юнгиански ориентиран психотерапевт.

Таксата за кандидатстване е 120 лв. тя трябва да бъде внесена по сметката на сдружението преди провеждане на интервютата.

Приетите студенти ще получат начална информация относно програмата, правилата, редът и етиката, която трябва да спазват по време на семинарите и ще могат да започнат своята лична терапия и подходящите за тях семинари.

банкова сметка на   БОАП „К. Г. Юнг”(титуляр)

Райфайзен БАНК

IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16

BIC – RZ BBBGSF