Как да стана член?

Членството в сдружението е доброволно.

Членовете на Сдружението могат да бъдат редовниасоциирани или почетни.

Редовни членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица, които отговарят на някои от следните критерии:

а. Имат висше образование по психология, психиатрия, клинична и социална работа и други сходни специалности.

б. Участват /с минимум 500 часа/ или са завършили обучителна програма по психотерапия, отговаряща на международните стандарти.

в. Имат психотерапевтична практика под супервизия.

Асоциирани членове на сдружението могат да бъдат всички дееспособни физически лица с интереси в областта на аналитичната психология.

Почетни членове на сдружението могат да бъдат физически или юридически лица с изключителен принос за развитието на “Българско общество по аналитична психология К. Г. Юнг” и за разпространяване на аналитичната психология.

Прием на нови членове

Кандидатът подава автобиография (CV), мотивационно писмо и писмена молба до управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.

Кандидатът, получил неоснователен отказ за членство от Управителния съвет може да бъде приет по решение на Общото събрание.

По своя преценка УС може да представи дискусионна кандидатура за приемане от Общото събрание.

Кандидатите за редовни членове изпращат копия от документите удостоверяващи, че удовлетворяват критериите.

Извадка от устава на БОАП „Карл Густав Юнг”