Процедура по междинно сертифициране

Процедурата за междинно сертифициране включва:

1) подготовка за междинен изпит;

2) провеждане на междинен изпит;

3) оповестяване на резултатите от междинния изпит.

 

1) Подготовка за междинен изпит:

При условие, че след натрупване на задължителните за първо ниво от обучението часове кандидатът се чувства готов за полагането на междинен изпит, той се обръща към  Работната група за развитие на студентите (РГРС) и изпраща следните документи:

1.Осъвременен списък с часове  лична работа, теория и групови супервизии, удостоверяващ наличието на необходимия за завършването на първо ниво брой часове. Сертификатите се представят в оригинал за сверка на Работната група за развитие на студентите (РГРС) след като е получено одобрение за явяване на изпита и преди самото явяване. Заедно с представянето на оригиналите се заплаща и таксата за изпита срещу двустранно подписан протокол.

2.Писмен материал (статия, доклад, есе и др.) върху символен материал от сън, приказка, мит и др., който описва и клиничното му приложение, дори кандидатът да няма клиничен опит като терапевт. Обемът на разработката трябва да бъде около 10 стандартни страници (1800 символа на страница). Материалът трябва да бъде предаден на Изпитната комисия, назначена от Работната група по сертифициране (РГС), не по-късно от месец преди датата на изпита, ако такава вече е насрочена.

 

2) Провеждане на междинен изпит

Междинният изпит се полага приблизително в средата на обучението за Психотерапевт с юнгианска ориентация. Неговата цел е да се провери степента, в която кандидатът е усвоил основните принципи на аналитичната психология и до колко е подготвен да ги разпознава и прилага в контекста на клиничната работа с клиенти/пациенти.

След като Работната група за развитие на студентите (РГРС) установи, че кандидатът отговаря на условията за полагане на междинен изпит, информацията за това се предоставя на Работната група по сертифициране (РГС). РГС насрочва дата за провеждането на изпита, ако няма предварително насрочена такава, назначава Изпитна комисия и информира кандидата за взетите решения.

Изпитната комисия се състои от трима члена, които са дипломирани психотерапевти или аналитици с юнгианска ориентация с минимум три години практически клиничен опит след дипломирането си, като предимство се дава на колеги с по-продължителен доказан клиничен и/или преподавателски опит.  Съставът е индивидуален за всеки кандидат, така че да се избегне препокриване на роли:  в изпитната комисия не може да участва терапевт (индивидуален или групов) на кандидата, както и лице в близки или конфликтни отношения с него. Ако е невъзможно горните условия да се спазят едновременно, за член на комисията може да бъде поканен друг уважаван психоаналитично ориентиран терапевт или психоаналитик. След като съставът на Изпитната комисия бъде уточнен, РГС уведомява кандидата. Кандидатът има право да възрази в писмен вид срещу състава на комисията или отделен неин член, като посочи ясни аргументи за възражението си. РГС преразглежда състава на Изпитната комисия с оглед на възражението. След определянето на състава на Изпитната комисия, РГС уведомява избраните в нея членове и при съгласие от тяхна страна уведомява РГРС и кандидата за окончателния състав на Изпитната комисия. Кандидатът изпраща писмената си разработка директно на членовете на Изпитната комисия. РГС изпраща на членовете на Изпитната комисия Формуляра за оценка на междинния изпит.

Членовете на изпитната комисия се събират поне веднъж преди обявената изпитна дата, за да обсъдят впечатленията си от разработката на кандидата и да набележат въпроси или области, върху които да се съсредоточат по време на изпита.

Таксата за полагане на междинния изпит е 250 лв. Тя се заплаща при представянето на оригиналите на сертификатите на РГРС и заплащането й се удостоверява с протокол в два еднообразни екземпляра. Кандидатът трябва да представи своя екземпляр в деня на изпита.

Междинният изпит е устен и е с продължителност около 1 час. По време на изпита членовете на Изпитната комисия задават въпроси върху написаното и попълват индивидуално формуляри за оценка на междинния изпит. Комисията задава въпроси и извън писмената работа, за да може да се запознае по-изчерпателно със знанията и уменията на кандидата в изброените по-долу области:

Знания:

* основни знания в теорията на аналитичната психология на К.Г. Юнг;

* знания за архетипните мотиви в световната и българска митология;

* знания за архетипните мотиви във вълшебните приказки;

* базисни познания за психотерапията и психотерапевтичното поведение;

* теоретични основи на диагностиката както в клиничен, така и в аналитичен контекст.

Умения:

* начално интервю с клиента;

* диагностично и прогностично значение на първите сънища в терапията;

* разбиране на хипотетичния смисъл на символния материал на клиента (сънища, рисунки, активно въображение);

* себерефлексия, добро разбиране на собствената личност и способност за вербализиране на собствените преживявания;

* терапевтично поведение.

В деня на изпита, комисията се събира 30 минути преди обявения за изпит час и се подготвя за директното събеседване с кандидата. В обявения час кандидатът бива поканен при комисията. Когато изпитната комисия счете, че е събрала достатъчно впечатления в рамките на около час, кандидатът бива помолен да излезе, за да може комисията да обсъди тези впечатления, да вземе решение дали кандидатът преминава или не и да реши кой ще представи обобщеното й мнение. Кандидатът бива поканен обратно и комисията съобщава решението си, като дава и подробна обратна връзка за силните и слабите страни на писмената работа и устното представяне. Процедурата по провеждане на междинния изпит приключва след като комисията изготви писмен отчет за изпита и го изпрати на РГРС, заедно с оценъчните формуляри на всеки неин член, попълнени в рамките на изпита и преди вземане на общо решение от същата.

Изпитът приключва с оценка Да/Не. При постигнато единодушно мнение, Комисията съобщава на кандидата резултатите от междинния изпит в края на самия изпит. В случай на невъзможност да постигне единодушно мнение или при друго затруднение в работата си, Комисията отлага съобщаването на резултат и провежда консултация с УС.

 

3) Оповестяване на резултатите:

УС уведомява официално кандидата за резултатите от изпита с нарочно електронно писмо и издава диплома за успешно взет междинен изпит. Дипломата се подписва от членовете на Комисията и на УС. След това резултатите се публикуват на сайта на БОАП, където се помества и списък на междинно сертифицираните студенти (съответно „терапевт под супервизия” или „терапевт в обучение”), описани са техните професионални права, както и задължението да съблюдават Етичния кодекс на БОАП.

При успешно полагане на междинния изпит, кандидатите от випуски 2007, 2009 и 2011 продължават обучителната програма със статут „терапевт под супервизия”; кандидатите от по-късни випуски продължават обучителната програма със статут „терапевт в обучение”.

 

Изпитни сесии

Възможност за полагане на междинния изпит в рамките на програмата на БОАП за юнгиански ориентирани терапевти ще имате през две изпитни сесии: през месеците май и октомври всяка година.

За да се явите на изпит през майската сесия, трябва да подадете документи, удостоверяващи изискуемите за съответното ниво часове до Работната група за развитие на студентите (РГРС) до 15 март на съответната година. Ако РГРС одобри кандидатурата ви, трябва да изпратите писмената си разработка на членовете на Изпитната комисия през първата седмица на април.

За да се явите на изпит през октомврийската сесия, трябва да подадете документи, удостоверяващи изискуемите за съответното ниво часове до РГРС до 15 август на съответната година. Ако РГРС одобри кандидатурата ви, трябва да изпратите писмената си разработка на членовете на Изпитната комисия през първата седмица на септември.