Финално сертифициране

Процедурата за финално сертифициране включва:

1) подготовка за финален изпит;

2) провеждане на финален изпит;

3) оповестяване на резултатите от финалния изпит.

 

1) Подготовка за финален изпит:

При условие, че след натрупване на задължителните за второто и последно ниво от обучението часове кандидатът се чувства готов за полагането на финален изпит, той се обръща към  Работната група за развитие на студентите (РГРС) и изпраща следните документи:

1. Осъвременен списък с часове  лична работа, теория, индивидуални  и групови супервизии, удостоверяващ наличието на необходимия за завършването на второто и последно ниво брой часове. Сертификатите се представят в оригинал за сверка на Работната група за развитие на студентите (РГРС) след като е получено одобрение за явяване на изпита и преди самото явяване. Заедно с представянето на оригиналите се заплаща и таксата за изпита срещу двустранно подписан протокол.

2. Писмена оценка/оценки от суперизора/супервизорите на кандидата относно готовността му да положи финален изпит. (Формулярът за това представлява отделен документ). Попълненият формуляр/формуляри се изпращат от супервизора/супервизорите до студента и до членовете на Изпитната комисия, след като отговорният орган/работна група е определил и уведомил студента за състава й.

3. Описание на клиничен случай в писмен вид. Обемът на разработката трябва да бъде около 20 стандартни страници (1800 символа на страница). Материалът трябва да бъде предаден на Изпитната комисия, назначена от Работната група по сертифициране (РГС), не по-късно от месец преди датата на изпита, ако такава вече е насрочена.

2) Провеждане на финален изпит

Финалният изпит се полага в края на обучението за Психотерапевт с юнгианска ориентация. Неговата цел е да се провери дали кандидатът има достатъчно задълбочени познания в областта на аналитичната психология и дали може да ги прилага успешно в клиничен контекст. Дипломирането по програмата дава право на завършилите я да практикуват като психотерапевти, поради което акцентът по време на финалният изпит е поставен върху клиничните аспекти на аналитичната психология и степента, в която кандидатът съумява да ги ползва при клиничната работа с клиенти/пациенти.

След като Работната група за развитие на студентите (РГРС) установи, че кандидатът отговаря на условията за полагане на финален изпит, информацията за това се предоставя на Работната група по сертифициране (РГС). РГС насрочва дата за провеждането на изпита, ако няма предварително насрочена такава, назначава Изпитна комисия и информира кандидата за взетите решения.

Изпитната комисия се състои от трима члена, които са дипломирани психотерапевти или аналитици с юнгианска ориентация с минимум три години практически клиничен опит след дипломирането си, като предимство се дава на колеги с по-продължителен доказан клиничен и/или преподавателски опит.  Съставът е индивидуален за всеки кандидат, така че да се избегне препокриване на роли:  в изпитната комисия не може да участва терапевт (индивидуален или групов) на кандидата, негов индивидуален супервизор, както и лице в близки или конфликтни отношения с кандидата. Ако е невъзможно горните условия да се спазят едновременно, за член на комисията може да бъде поканен друг уважаван психоаналитично ориентиран терапевт или психоаналитик. След като съставът на Изпитната комисия бъде уточнен, РГС уведомява кандидата. Кандидатът има право да възрази в писмен вид срещу състава на комисията или отделен неин член, като посочи ясни аргументи за възражението си. РГС преразглежда състава на Изпитната комисия с оглед на възражението. След определянето на състава на Изпитната комисия, РГС уведомява избраните в нея членове и при съгласие от тяхна страна уведомява РГРС и кандидата за окончателния състав на Изпитната комисия. Кандидатът изпраща писмената си разработка директно на членовете на Изпитната комисия. РГС изпраща на членовете на Изпитната комисия Формуляра за оценка на финалния изпит.

Членовете на изпитната комисия се събират поне веднъж преди обявената изпитна дата, за да обсъдят впечатленията си от разработката на кандидата и да набележат въпроси или области, върху които да се съсредоточат по време на изпита.

Таксата за полагане на финалния изпит е 450 лв. Тя се заплаща при представянето на оригиналите на сертификатите на РГРС и заплащането й се удостоверява с протокол в два еднообразни екземпляра. Кандидатът трябва да представи своя екземпляр в деня на изпита.

Финалният изпит е устен и е с продължителност между един и два часа. По време на изпита членовете на Изпитната комисия задават въпроси върху написаното и попълват индивидуално формуляри за оценка на финалния изпит (Формулярът за оценка по време на финалния изпит представлява отделен документ.) Комисията задава въпроси и извън писмената работа, за да може да се запознае по-изчерпателно със знанията и уменията на кандидата в изброените по-долу области:

Знания

 • Задълбочени познания на теорията на К.Г. Юнг и нейното съвременно развитие;
 • Добро познание за архетипната динамика, представена в националната и световна митология и вълшебните приказки;
 • Добро владеене на клиничната и аналитична перспектива в диагностицирането;
 • Добро разбиране на символния език на сънищата;
 • Добро познание за динамиката на комплексите в процеса на индивидуация;
 • Разбиране на динамиката на преноса и контра преноса.

Умения

 • Изграждане и запазване на психотерапевтични взаимоотношения: договаряне, терапевтично поведение и граници;
 • Диагностициране на случая в юнгиански и клинични термини; психопатология и клинична работа с психични заболявания;
 • Психотерапевтична работа с клиента на базата на хипотетичното значение на символния материал, представен от него (сънища, рисунки, активно въображение, житейски събития);
 • Улавяне и преработване на материала от преноса и контра преноса в хода на терапията;
 • Умения за работа в екип (с психиатър или друг/други помагащи професионалисти; със семейството на клиента/пациента) и добро насочване (към психиатър, друг психотерапевт или социален работник);
 • Преценка за и практическо осъществяване на приключването на терапевтичния процес.

В деня на изпита, комисията се събира 30 минути преди обявения за изпит час и се подготвя за директното събеседване с кандидата. В обявения час кандидатът бива поканен при комисията. Когато изпитната комисия счете, че е събрала достатъчно впечатления, кандидатът бива помолен да излезе, за да може комисията да обсъди тези впечатления, да вземе решение дали кандидатът преминава или не и да реши кой ще представи обобщеното й мнение. Кандидатът бива поканен обратно и комисията съобщава решението си, като дава и подробна обратна връзка за силните и слабите страни на писмената работа и устното представяне. Процедурата по провеждане на финалния изпит приключва след като комисията изготви писмен отчет за изпита и го изпрати на РГРС, заедно с оценъчните формуляри на всеки неин член, попълнени в рамките на изпита и преди вземане на общо решение от същата.

Изпитът приключва с оценка Да/Не. При постигнато единодушно мнение, Комисията съобщава на кандидата резултатите от финалния изпит в края на самия изпит. В случай на невъзможност да постигне единодушно мнение или при друго затруднение в работата си, Комисията отлага съобщаването на резултат и провежда консултация с УС.

3) Оповестяване на резултатите:

УС уведомява официално кандидата за резултатите от изпита с нарочно електронно писмо и издава Диплома за успешно преминато обучение за психотерапевт с юнгианска ориентация.            Дипломата/Сертификатът се подписва от членовете на Комисията и на УС. След това резултатите се публикуват на сайта на БОАП, където се помества и списък на сертифицираните в рамките на обучителната програма на БОАП терапевти, описани са техните професионални права, както и задължението да съблюдават Етичния кодекс на БОАП.

При успешно полагане на финалния изпит, дипломираните могат да практикуват психотерапевтична дейност и да се представят като юнгиански ориентирани или аналитични психотерапевти.

 

Изпитни сесии

Възможност за полагане на финален изпит в рамките на програмата на БОАП за юнгиански ориентирани терапевти ще имате през две изпитни сесии: през месеците май и октомври всяка година.

За да се явите на изпит през майската сесия, трябва да подадете документи, удостоверяващи изискуемите за съответното ниво часове до Работната група за развитие на студентите (РГРС) до 15 март на съответната година. Ако РГРС одобри кандидатурата ви, трябва да изпратите писмената си разработка на членовете на Изпитната комисия през първата седмица на април.

За да се явите на изпит през октомврийската сесия, трябва да подадете документи, удостоверяващи изискуемите за съответното ниво часове до РГРС до 15 август на съответната година. Ако РГРС одобри кандидатурата ви, трябва да изпратите писмената си разработка на членовете на Изпитната комисия през първата седмица на септември.