Устав на „Българско общество по аналитична психология К.Г. Юнг“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „Българско общество по аналитична психология “К. Г. Юнг“ е професионално сдружение на хора, практикуващи и обучаващи се в областта на аналитичната психология и психотерапия, които приемат да изпълняват този Устав и Професионално-етичен кодекс.

 

(2) СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „Българско общество по аналитична психология К. Г. Юнг, наричано по-долу за краткост „сдружението“, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(3) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „Българско общество по аналитична психология К. Г. Юнг“, което може допълнително да се изписва и на чужд език.

(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 3. Седалището на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „Българско общество по аналитична психология К. Г. Юнг“ е гр. София, район Средец, ул. “Славянска” 6, ет. 4.

ЦЕЛИ

Чл. 4. Основни цели на сдружението са:

 1. Да съдейства за разпространение и популяризиране на аналитичната психология в нейните теоретически и практически аспекти.
 2. Да създава условия за повишаване на теоретичната и практическа квалификация на своите членове в областта на аналитичната психология и психотерапия.
 3. Да работи за опазване на професионалните стандарти и етичните норми при практикуване на аналитична юнгиански ориентирана психотерапия.
 4. Да осъществява и развива Обучителната програма за юнгиански психотерапевти.
 5. Да осигурява условия за продължаващо обучение.
 6. Да осъществява и поддържа връзки с български и международни организации в областта на аналитичната психология и психотерапия, както и с други терапевтични школи и организации
 7. Да съдейства за осъществяване на психотерапевтична помощ и подобряване на психичното здраве, чрез участие в работата на други психотерапевтични институции.

 

 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 5. Средствата, с които сдружението постига своите цели са:

  1. Организиране, подкрепа и реализация на обучителни програми, тренинги, школи, академични конференции и други.
  2. Осъществяване на научна и изследователска дейност.
  3. Организиране на комисии, работни и съвещателни групи, с цел координиране и подобряване дейностите на Сдружението.
  4. Участие в международни и национални конгреси, симпозиуми, семинари, школи и други.
  5. Подготовка и предлагане на вниманието на съответните компетентни органи в страната на предложения, отнасящи се до утвърждаване на аналитичната психология и психотерапия в България.
  6. Разработване на проекти, свързани с предмета на дейност на Сдружението.
  7. Организиране на консултационни, информационни и обучителни центрове.
  8. Организиране и осъществяване на издателска дейност.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. (1) Сдружението осъществява дейност в частна полза на членовете си.

(2) В своята дейност то се ръководи от законите на страната, действащия Устав на Сдружението и неговия Професионално-етичен кодекс.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Предметът на дейност на Сдружението е разпространение и утвърждаване на аналитичната психология и психотерапия в България чрез следните дейности:

1) обучителна;

2) приложна – психотерапевтична; консултативна;

3) информационна;

4) изследователска;

5) издателска.

ЧЛЕНСТВО

Чл. 9. Членовете на Сдружението са редовни, асоциирани или почетни. Всички членове приемат Устава и Професионално-етичния кодекс.

(1) Редовни членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица, които отговарят на един от следните критерии:

а. Аналитици и обучаващи се в програмата на Международната асоциация по аналитична психология.

б. Завършили Обучителната програма на БОАП “К.Г.Юнг“ психотерапевти.

в. Успешно преминали междинно сертифициране на Обучителната програма към БОАП“К.Г.Юнг“ и работещи под супервизия.

(2) Асоциирани членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица с интереси в областта на аналитичната психология които:

а) имат висше образование по психология, психиатрия, клинична и/или социална работа и/или други сходни хуманитарни специалности.

б) обучаващи се в Първо ниво на Обучителната програма на БОАП“К.Г.Юнг“.

(3) Почетни членове на сдружението могат да бъдат физически или юридически лица с изключителен принос за развитието на “Българско общество по аналитична психология К. Г. Юнг” и за разпространяване на аналитичната психология.

Придобиване на членство

Чл. 10. (1) Членството в Сдружението се осъществява съгласно определени критерии.

 1. Редовно членство:
 • Кандидатът за редовно членство подава писмено заявление до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав и Професионално-етичен кодекс.
 • Всички подадени кандидатури се внасят от Управителния съвет за обсъждане и гласуване на Общото събрание.
 1. Асоциирано членство:

2.1. Асоциираните членове, заявяват писмено желанието си за участие в Сдружението според изискванията на чл.9 от този Устав. Управителният съвет внася кандидатурата на асоциираните членове за одобрение от ОС.

2.2. Кандидатите, юридически лица представят с писменото завление  преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.

Права и задължения на членовете

Чл. 11. Членовете на Сдружението имат следните права:

 1. Редовните членове:

А) Имат право на глас;

Б) Имат право да участват в управлението на Сдружението;

В) Имат право да бъдат информирани за неговата дейност;

Г) Имат право да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване дейността на Сдружението;

Д) Имат право да ползват резултати от дейността на Сдружението, съгласно разпоредбите на този Устав;

Е) Имат право да получават протоколите от проведените Общи събрания в срок до една седмица.

 • Асоциираните членове:

А) Имат право само на съвещателен глас;

Б) Имат право да бъдат информирани за дейността на Сдружението;

В) Имат право да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване дейността на Сдружението;

Г) Имат право да ползват резултати от дейността на Сдружението съгласно разпоредбите на този Устав.

 • Почетните членове:

А) Имат право на глас;

Б) Имат право да бъдат информирани за дейността на Сдружението;

В) Имат право да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване дейността на Сдружението;

Г) Имат право да ползват резултати от дейността на Сдружението съгласно разпоредбите на този Устав.

 

Чл. 12. Всички членове на Сдружението редовни, асоциирани и  почетни са длъжни:

 1. да спазват разпоредбите на този Устав, Професионално-етичния кодекс на БОАП „К.Г.Юнг“и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;
 2. да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;
 3. да издигат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и/или бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
 4. да внасят в срок до 31.03. на текущата година  предвидените в настоящия Устав членски вноски.

Чл. 13. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 14. Членовете на Сдружението имат право да упълномощават редовен член на Сдружението да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им на ОС. Упълномощаването се извършва писмено и влиза в действие след писменото уведомяване на Управителния съвет.

Чл. 15. За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Чл. 16. Членовете на Сдружението имат право да внесат предложение за гласуване вот на недоверие към УС, комисия, всеки друг оперативен орган и/или отделни техни членове на основания, свързани с фактическо неспазване на законите на РБългария, Устава, Професионално-етичния кодекс  или цялостната дейност на Сдружението, в съответствие с чл.12, т.3.

Вотът на недоверие се внася едновременно до Управителния съвет и Етичната комисия, които са длъжни да свикат ОС в срок до 14 дни.

Прекратяване на членство

Чл. 17. Членството в Сдружението се прекратява:

 1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Сдружението;
 2. със смърт или поставяне под пълно запрещение, респ. прекратяване дейността на юридическо лице, член на Сдружението;
 3. с изключване, гласувано от ОС;
 4. с прекратяване на Сдружението;
 5. поради невнасяне на установените членски вноски (съгл. Чл.12);
 6. при системно неучастие в дейността на Сдружението;
 7. при отпадане от Обучителната програма на редовни и асоциирани членове на БОАП“К.Г.Юнг“.

Чл. 18. (1) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет, когато:

 1. нарушава предвидените в чл.12 задължения;
 2. извърши други действия, които правят по нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо.

(2) При констатиране на маловажни нарушения по чл.12, Управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици. При виновно неизпълнение  УС прави предложение за изключване, което се гласува от ОС.

Чл. 19. (1) Отпадането се констатира, когато член на Сдружението:

 1. не е направил встъпителната си вноска или вноска по чл. 55 и чл. 56 в предвидения срок;
 2. не е внесъл или е просрочил 1 вноска по членския си внос;
 3. е преустановил участието си в дейността на Сдружението, като не е присъствал на повече от три последователни заседания в рамките на две години в Общото събрание и др.

3А) поради уважителни причини като: болест, майчинство, творчески отпуск, форсмажорни обстоятелства.

3Б) обстоятелства от личен характер, възпрепятстващи участието му в Сдружението.

(2) Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на Сдружението, който докладва на Общото събрание отпадането и го отразява в документацията на Сдружението.

Чл. 20. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилия членството си член на Сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 21. Върховен орган на Сдружението е Общото събрание, негов управителен орган е Управителният съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 22. (1) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.

2) По време на ОС се избират председател, протоколчик. и двама преброители. Всички те не трябва да бъдат лица от действащия УС.

(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.

(3) Членовете на Сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице, което да ги представлява на не повече от две последователни заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от двама членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

4) Общото събрание се провежда, присъствено като вариантите са:

– на живо

– в електронна среда  при условие, че всички членове на Сдружението разполагат с електронни подписи

– смесен вариант

В случай на провеждане на Общо събрание в смесен вариант се изисква Управителния съвет да посочи формата на провеждане на Общото събрание и да осигури технически условия за пълноценно участие на всички членове. Участниците са длъжни да заявят своята форма на участие и в случай на смесен вариант да осигурят стабилна техническа връзка и поверителност по време на гласуванията в Общото събрание.

Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, осъществена с помощта на информационни технологии, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

 

 

Компетентност на Общото събрание

Чл. 23. Общото събрание:

 1. Изменя и допълва Устава и Професионално-етичния кодекс;
 2. Приема и утвърждава план-програмите за развитието на Сдружението, изготвени от Управителния съвет;
 3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя възнаграждението им;
 4. Гласува поименно трима членове на Етичната комисия за срок от три години. За членове на комисията могат да бъдат избирани само дипломирани психотерапевти и аналитици, имащи минимум три години професионална практика;
 5. Гласува поименно трима членове на Финансово-ревизионна комисия, за срок от три години. Те трябва да бъдат редовни членове на дружеството;
 6. Приема и изключва членове;
 7. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
 8. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 9. Гласува годишния финансовия отчет и приема бюджета за следващата година на Сдружението;
 10. Взема решения относно дължимостта и размера на членския вноски;
 11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 12. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на Закона, Устава, Професионално-етичния кодекс или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 13. Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от Закона или настоящият Устав.

Свикване

Чл. 24. Общото събрание се свиква от Управителния съвет на Сдружението. Заседанието следва да се проведе в подходящи условия, съобразно чл.22, т.4  в населеното място по седалището на Сдружението.

Чл. 25. Инициатива за свикването му има Управителният съвет.

 1. Една трета от членовете на Сдружението имат право да поискат Управителният съвет да свика Общо събрание.  Ако Управителния съвет не отправи писмена покана в едномесечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището, по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

 

Чл. 26. Заседанието на Общото събрание се свиква с писмена покана, която трябва да бъде изпратена до членовете на Сдружението поне един месец, а при форсмажорни обстоятелства, една седмица преди датата на заседанието. Поканата се изпраща до членовете по елекронната поща. За получаването ѝ всеки член подписва писмена декларация и/или изпраща обратно писмо с потвърждение за получаването на поканата. Поканата съдържа: дневния ред, датата, часа, мястото, начина и инициативата за провеждане на заседанието.

Чл. 27. Към датата на изпращане на поканата по предходния член, писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на Сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване. Материалите се публикуват и в общодостъпна онлайн платформа на Сдружението.

Кворум

Чл. 28. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

(2) Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и/или техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и протоколчика на заседанието и се прилага към протокола за него.

Гласуване

Чл. 29. При гласуване всеки член на Сдружението има право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл. 30. Член на Сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, негов съпруг или роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен, или по сватовство до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Решения на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 31. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50 % плюс 1) гласа от присъстващите. Решенията по чл. 22, т. 1 и 8  се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл. 32. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

Протокол

Чл. 33. (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът с прикрепения към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна книга.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

(4) Протоколът от заседанието на ОС се предава на УС в срок от 7 работни дни след провеждане на събранието.

Контрол

Чл. 34. Всеки член на Сдружението, Управителният съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 35. Управителният съвет се състои от най-малко три лица, но винаги нечетен брой, редовни членове на Сдружението.

(1) За всеки конкретен мандат ОС определя с гласуване и избира броя на членовете на УС.

(2) Председателят на Управителния съвет се избира поименно, като задължително трябва да бъде дипломиран терапевт с юнгианска ориентация или аналитик.

(3) Избраният председател първи предлага останалите членове на Управителния съвет, които се гласуват поименно от Общото събрание.

 

Мандат

Чл. 36. (1) Управителният съвет се избира за срок от три години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани не повече от два последователни мандата.

Две трети от Управителния съвет, включително председателят, трябва да бъдат с минимум 3 годишен терапевтичен опит.

(2) Управителният съвет се състои от най-малко три лица, членове на Сдружението.

 

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 37. Управителният съвет:

 1. Представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.
 2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
 3. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава.
 4. Подготвя и внася план-програма за три годишния си мандат.
 5. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
 6. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.
 7. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това.
 8. Определя адреса на Сдружението и е задължен да се регистрира в определения от Закона срок.
 9. Приема Правилник правила за работата си.
 10. Приема заявленията за нови членове и ги представя на ОС.
 11. Прави предложения за прекратяване на членството съгл.чл.19.
 12. Взема решение за участие на Сдружението в други организации.
 13. Взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на Общото събрание на Сдружението.

Заседания

Чл. 38. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя по негова инициатива, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове. При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет член.

Чл. 39. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита още лице, с което има двустранна електронна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(2) За редовни решения се считат тези, приети с мнозинство на УС, при които има подписан протокол.

(3) Относно протоколите за заседанията на Управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл.33.

 

Решения на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 40. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези по чл. 37, т. 2 и 6 и чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ с мнозинство от всички членове.

 

Правилник

Чл. 41. Управителният съвет изготвя правилник за организацията и дейността на различни контролни, консултативни или експертни органи към Сдружението и го внася за гласуване в Общото събрание.

Контрол

Чл. 42. Решенията на УС се оповестяват на членовете на Сдружението, в рамките на един месец от тяхно взимане.

Чл. 43. Всеки член на Сдружението може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, което счита, че противоречи на Закона, настоящия Устав. Професионално-етичния кодекс и/или предходно решение на Общото събрание. Това следва да бъде направено в срок не по-късно от две седмици от датата на публикуването на решението и не повече от една година от датата на вземане на решението.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 44. Членовете на Управителния съвет носят отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на Сдружението.

Чл. 45. Управителният съвет е длъжен да стопанисва съвестно движимото и недвижимо имущество, материални ценности и документация на Сдружението.

Чл. 46. Управителния съвет формира комисии, работни и съвещателни групи.

Чл. 47. Председателят и членовете на Управителния съвет нямат право да извършват разпоредителни действия и да обременяват с тежести недвижимите имоти на Сдружението.

 

КЛОНОВЕ

Чл. 48. С решение на Общото събрание на Сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на Сдружението. Тези клонове се ръководят извършат дейността си съобразно българското законодателство, настоящия Устав и Професионално-етичния кодекс.

Чл. 49. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на Общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят управителят на клона, срока на манадата,ограниченията в правомощията и представителната му власт..

Чл. 50. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред Управителния съвет на Сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.

Чл. 51. Управителният съвет на Сдружението заявява пред търговския регистър, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в установения от Закона срок.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 52. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от закона.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 53. Източници на средства за Сдружението са членските вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство.

Членски внос на членовете

Чл. 54. Членският внос на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето му.

Чл. 55. Членският внос се заплаща за календарна година.

(1) Редовните членове дължат членски внос в размер 20 % от минималната работна заплата.

(2) Асоциираните членове дължат членски внос в размер на 15 % от минималната работна заплата.

(3) Почетните членове не дължат членски внос.

Чл. 56. При приключване на годишния баланс със загуба Общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете, с цел покриването на загубата. Решението се взима с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Стопанска дейност

Чл. 57. (1) Сдружението извършва стопанска дейност съгласно чл. 7 от настоящия Устав.

(2) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав. Приходите от стопанската дейност се ползват само за постигане целите на Сдружението.

(3) Извършването на дейността по чл. 57, ал. 1 се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

(4) Сдружението не разпределя печалба.

Разходване на имущество

Чл. 58. (1) Сдружението може да разходва имущество и да осъществява дейности, доколкото са насочени към реализиране на целите, определени по реда на този Устав.

(2)Разходването на имуществото се осъществява съобразно с чл. 41, ал. 1, 2, 3 и 4 от ЗЮЛНЦ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 59. Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел. Преобразуването става по решение на Общото събрание, което се взема с мнозинство 2/3 от присъстващите.

ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл. 60. Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. по решение на Окръжния съд по седалището на Сдружението в случаите на чл. 13, ал.1, т. 3 на ЗЮЛНЦ.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 61. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

Чл. 62. Ако Общото събрание не е взело решение за разпределение на имуществото, останало след удовлетворение на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на Сдружението и го разпределя между членовете, съобразно направените от тях имуществени вноски.