ПОКАНА за Общо събрание

 

До членовете на

Българско общество по аналитична психология „К. Г. Юнг“

ЕИК: 130836792, седалище и адрес на управление:  гр. София, ул. СЛАВЯНСКА 6

Управителният съвет на БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ПО АНАЛИТИЧНА ПСИХОЛОГИЯ „К.Г.ЮНГ ”,  ЕИК: 130836792, на основание чл. 25 от Устава на БОАП и решение на УС от 13.05.2023г. свиква  

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на членовете на сдружението

на 02.06.23 г. (петък) от 17.00 часа, присъствено

на адрес: ул. “ Цар Иван Асен II“ N 44 ап. 4, София

ДНЕВЕН РЕД

  1.  Обсъждане и приемане на поправките и допълненията в Устава на БОАП“К.Г.Юнг“
  2.   Избор на  Управителен съвет (според новите правила на Устава).
  3.    Избор на Етична комисия и Ревизионна комисия.
  4. Други

С уважение,

УС на БОАП „К.Г.Юнг“

Катерина Илиева, Теодора Танева, Ангел Томов

25 май 2023

София

N.B. 

Моля, след получаване на този имейл, да дадете обратна връзка, за това, че сте получили поканата.

В случай, че сте възпрепятствани, моля, погрижете се да предоставите пълномощно.

Поканата и пълномощно за представляване на ОС можете да намерите  в прикачените файлове.

При липса на кворум (на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ) Общото събрание ще се проведе при същия дневен ред в 18.00 ч., на същото място.